Carrera Superior Assistant Manager

En el nou context empresarial les responsabilitats dels secretaris i les secretaries s’han ampliat considerablement i moltes de les noves funcions estan relacionades amb tasques fonamentals d’ajuda i suport directiu: des de gestionar projectes específics, fins a organitzar i planificar tot tipus d’actes d’empresa.

 • Objetivos
 • Destinatarios
 • Salidas profesionales
 • Programa
 • Evaluación y acreditación
Objetivos
 • Tenir iniciativa i ser una persona proactiva
 • Polivalència (multi funcionalitat)
 • Perfecte domini de les tècniques d’atenció telefònica i servei al client
 • Conèixer i aplicar les normes de protocol empresarial
 • Saber organitzar i planificar tota mena d’actes d’empresa
 • Conèixer la importància del seu paper en la imatge corporativa
 • Saber treballar per més d’un directiu i saber treballar en equip
 • Saber planificar i organitzar el propi treball
 • Tenir un bon nivell d’idiomes i dominar les noves tecnologies
 • Desenvolupar la capacitat de negociació i dots comercials
 • Desenvolupar habilitats com l’empatia, la cortesia o l’escolta activa
Destinatarios

Els estudis van destinats a tots aquells que vulguin aprendre coneixements, habilitats especifiques i desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’assistència a la Direcció d’Empreses o de departaments concrets dins de l’empresa, aportant una visió global i pluridisciplinar i unes aptituds pròpies d’un lloc de treball que es converteix de vital  de confiança per la Direcció.

Els alumnes poden procedir del Batxillerat, de Cicles de Formació Professional o persones que ja estiguin en el món laboral, però vulguin obtenir la formació adequada pel desenvolupament de les funcions d’aquest àmbit.

INSA realitza el seu propi procés d’admissió per tant, l’accés no depèn de la nota de la selectivitat.

Salidas profesionales

Les principals sortides professionals, entre d’altres, són:

 • Presidència
 • Direcció General i Gerència
 • Direcció Administrativa i Financera
 • Assistant Manager
 • Secretaria d’Alta Direcció
 • Secretaria de Departament
 • Departament de Recursos Humans
 • Despatxos Professionals
 • Consultories i Auditories

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període de duració del Màster.

Programa

El programa dels estudis abraçarà els següents blocs cada any:

1er Curs

 • Unió Europea
 • Tècniques de Secretariat
 • Marketing Conceptual
 • Eines Informàtiques de Productivitat Empresarial
 • Introducció als Recursos Humans
 • Dret Empresarial
 • Economia Mundial
 • Coaching i PNL
 • Comptabilitat I
 • Tècniques Actorals per a la Comunicació
 • Eines pel Desenvolupament Personal i Professional
 • Estratègies de Marketing I
 • English/Business
 • Dret Laboral
 • Aplicacions per Entorns Digitals
 • Tècniques de Relacions Públiques i Events

2on Curs

 • Economia d’Empresa
 • English/Business
 • Eines de Desenvolupament Personal i Professional
 • Comerç Internacional
 • Dret Fiscal
 • Comptabilitat II
 • Tècniques Actorals per a la Comunicació II
 • Organització dels Recursos Humans
 • Coaching i PNL II
 • International Marketing I
 • Gestió de Qualitat
 • Estadística Aplicada
 • Eines Informàtiques de Productivitat Empresarial II
 • Tècniques de Secretariat II

3er Curs

 • Eines de Desenvolupament Personal i Professional
 • Pla de Marketing i Business Plan
 • Tècniques Actorals per la Comunicació III
 • Coaching i PNL III
 • Finances aplicades al Business Plan
 • English/Business
 • Marketing Especialitzat
 • Eines Informàtiques de Productivitat Empresarial
 • Pla de Marketing Digital
 • Política d’Empresa i Business Intelligence
 • Business Plan
 • Seminaris especialitzats
 • Aspectes Legals del Business Plan

Este programa está sujeto a cambios ya que se actualiza cada año bajo criterios académicos y del mercado laboral.

Evaluación y acreditación

El sistema d’avaluació està basat en l’avaluació contínua de cada una de les assignatures a través de l’assistència a las classes i/o l’examen, per tant, l’alumne haurà d’haver superat cada assignatura de manera independent.

Un cop superades amb èxit les proves d’avaluació del programa i, sempre i quan es compti amb l’assistència mínima requerida, l’alumne/a podrà accedir al curs següent i finalitzats els quatre anys obtindrà el títol d’Estudis Superiors en Secretariat Internacional d’Alta Direcció i del Màster d’INSA Business, Marketing & Communication School.